0985.583.246

Thủ Tục Sáp Nhập Doanh Nghiệp Theo Quy Định Pháp Luật (Cập Nhật 2021)

mua ban sat nhap

Hiện nay, trong các văn bản pháp luật hiện hành chưa tồn tại đạo luật sáp nhập doanh nghiệp mà các quy định về vấn đề này chủ yếu nằm trong các văn bản như Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Cạnh tranh 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, sáp nhập doanh nghiệp là một trong những hình thức tập trung kinh tế. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về thủ tục và quy trình sáp nhập doanh nghiệp 24H

Nội dung bài viết: [Ẩn]

 • 1. Khái niệm sáp nhập doanh nghiệp chia sẻ từ 24H
  • 1.1 Sáp nhập doanh nghiệp là gì?
  • 1.2. Sáp nhập doanh nghiệp tiếng anh là gì?
  • 1.3. Sáp nhập doanh nghiệp có đặc điểm gì?
  • 1.4. Hệ quả pháp lý của sáp nhập doanh nghiệp
 • 2. Lợi ích của việc sáp nhập doanh nghiệp
 • 3. Quy định về việc sáp nhập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020
  • 3.1. Điều kiện sáp nhập doanh nghiệp, điều kiện sáp nhập công ty
  • 3.2. Các trường hợp hạn chế sáp nhập
 • 4. Quy trình thủ tục xin sáp nhập doanh nghiệp
  • 4.1. Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp là gì?
  • 4.2. Các bước sáp nhập doanh nghiệp
 • 5. Ví dụ về sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
 • 6. Lưu ý khi sáp nhập doanh nghiệp
 • 7. Dịch vụ sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 24H
 • 8. Các câu hỏi thường gặp về sáp nhập doanh nghiệp.
  • Hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp gồm những giấy tờ gì?
  • Thời hạn thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp là bao lâu?
  • Dịch vụ tư vấn sáp nhập doanh nghiệp của 24H có lợi ích gì?

1. Khái niệm sáp nhập doanh nghiệp chia sẻ từ 24H

1.1 Sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

1.2. Sáp nhập doanh nghiệp tiếng anh là gì?

Sáp nhập trong tiếng anh là Merger. Sáp nhập và mua lại (trong tiếng anh là Mergers and Acquisitions, viết tắt: M&A) là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả sự hợp nhất các công ty hoặc tài sản thông qua các loại giao dịch tài chính, bao gồm sáp nhập, mua lại, hợp nhất, chào mua, mua lại doanh nghiệp

(Theo Investopedia, Mergers and Acquisitions – M&A)

1.3. Sáp nhập doanh nghiệp có đặc điểm gì?

Sáp nhập doanh nghiệp là hoạt động tập trung kinh tế, có một hoặc nhiều doanh nghiệp sáp nhập vào một doanh nghiệp khác và doanh nghiệp nhận sáp nhập này tiếp tục tồn tại với quy mô lớn hơn. Đây là đặc điểm quan trọng giúp phân biệt sáp nhập doanh nghiệp và hợp nhất doanh nghiệp.

Sáp nhập doanh nghiệp là quan hệ đầu tư có tính chất “thôn tính”, do các doanh nghiệp bị sáp nhập chấm, dứt tồn tại và chuyển giao toàn bộ giá trị sang cho doanh nghiệp nhận sáp nhập.

Sáp nhập doanh nghiệp do chủ sở hữu các doanh nghiệp liên quan quyết định.

Cách thức tiến hành: Ký kết hợp đồng sáp nhập.

Về trách nhiệm tài sản: Doanh nghiệp nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, về hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp bị sáp nhập, kể từ thời điểm doanh nghiệp nhận sáp nhập hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Đây cũng là lúc doanh nghiệp bị sáp nhập chấm dứt tồn tại.

Về phạm vi: Các doanh nghiệp tham gia sáp nhập có thể là những doanh nghiệp cùng hoặc khác loại hình doanh nghiệp. Tùy thuộc vào pháp luật hiện hành, loại hình doanh nghiệp tham gia sáp nhập có thể bị hạn chế. Luật Doanh nghiệp năm 2020 chỉ quy định về sáp nhập công ty . Như vậy, các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh có thể tham gia sáp nhập, tùy thuộc vào quyết định lựa chọn của chủ sở hữu các doanh nghiệp liên quan.

1.4. Hệ quả pháp lý của sáp nhập doanh nghiệp

Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.

2. Lợi ích của việc sáp nhập doanh nghiệp

Vậy tại sao phải sáp nhập doanh nghiệp? Chúng ta có thể thấy ý nghĩa của sáp nhập doanh nghiệp cũng như lợi ích của nó như sau:

Khi sáp nhập, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ nguồn vốn, lao động, dây chuyền sản xuất, mạng lưới có sẵn từ doanh nghiệp bị sáp nhập. Do đó, doanh nghiệp có thể tăng quy mô, giảm thiếu chi phí, mở rộng mạng lưới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và có những cơ hội kinh doanh mới.

3. Quy định về việc sáp nhập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2020

3.1. Điều kiện sáp nhập doanh nghiệp, điều kiện sáp nhập công ty

Căn cứ quy định tại Điều 16 – Luật Cạnh tranh thì sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp là hình thức tập trung kinh tế, tức là cách thức tập trung quy mô và thị phần vào một công ty. Việc sáp nhập chỉ có thể được tiến hành khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

 • Doanh nghiệp sau khi sáp nhập thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6 – Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Thị phần của doanh nghiệp sau khi sáp nhập chiếm không quá 50% thị phần trên thị trường liên quan
 • Thị phần của doanh nghiệp sau sáp nhập chiến trên 50% nhưng thuộc trường hợp miễn trừ đối với tập trung kinh tế được miễn trừ.

3.2. Các trường hợp hạn chế sáp nhập

Hiện nay, các trường hợp hạn chế sáp nhập được quy định bao gồm:

 • Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
 • Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Một số trường hợp hạn chế sáp nhập khác được quy định tại Điều 30, 31 Luật Cạnh tranh, theo đó doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam. Cụ thể, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế căn cứ vào một trong các yếu tố hoặc kết hợp giữa các yếu tố sau đây:

 • Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan;
 • Mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau khi tập trung kinh tế;
 • Mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau;
 • Lợi thế cạnh tranh do tập trung kinh tế mang lại trên thị trường liên quan;
 • Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế tăng giá hoặc tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu một cách đáng kể;
 • Khả năng doanh nghiệp sau tập trung kinh tế loại bỏ hoặc ngăn cản doanh nghiệp khác gia nhập hoặc mở rộng thị trường;
 • Yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế.

Tuy nhiên, dù không thuộc các trường hợp hạn chế trên, nhưng đối với câu hỏi: “Doanh nghiệp tư nhân có được sáp nhập không” thì câu trả lời là Không. Bởi lẽ, theo định nghĩa sáp nhập bên trên, hình thức tập trung kinh tế này chỉ áp dụng đối với các công ty. Hay nói cách khác, khi sáp nhập doanh nghiệp cần chú ý:

 • Các chủ thể tham gia sáp nhập doanh nghiệp là pháp nhân (trong đó, chủ yếu là sáp nhập công ty TNHH và công ty cổ phần)
 • Các trường hợp hạn chế sáp nhập

Để tìm hiểu thêm về phương pháp sáp nhập doanh nghiệp, cách thức sáp nhập doanh nghiệp mời các bạn tham khảo tiếp thông tin dưới đây.

4. Quy trình thủ tục xin sáp nhập doanh nghiệp

4.1. Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp là gì?

Có thể hiểu đơn giản thủ tục sáp nhập doanh nghiệp là các trình tự, các bước sáp nhập doanh nghiệp và các yêu cầu về hồ sơ để hoàn thành quá trình sáp nhập doanh nghiệp.

Với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín trên thị trường M&A,  24H cam kết mang lại các dịch vụ tư vấn sáp nhập doanh nghiệp trọn vẹn.

Dưới đây là chia sẻ về sáp nhập doanh nghiệp 24H

4.2. Các bước sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục sáp nhập công ty được quy định như sau:

 • Bước 1: Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;

 • Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua;

Hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp, hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập phải tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây:

  • Hợp đồng sáp nhập;
  • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
  • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập.
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

Khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ tại 24H chúng tôi sẽ được cung cấp mẫu hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp.

 • Bước 3: Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Trên đây là một số thông tin về quy trình và thủ tục sáp nhập doanh nghiệp. Do đây là một thủ tục khá phức tạp, quý khách hàng nên sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp để giải quyết công việc hiệu quả với chi phí hợp lý nhất.

5. Ví dụ về sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Theo thống kê, trong giai đoạn từ 2009 – 2018 có trên 4.000 thương vụ, với tổng giá trị mua bán và sáp nhập (M&A) đạt 48,8 tỷ USD được thực hiện. Hãy cùng 24H điểm qua tên một vài những thương vụ M&A “đình đám” mới nhất trong thời gian qua tại nước ta như: ThaiBev và Sabeco, GIC Private Limited và Vinhomes, Central Group – Big C,…

6. Lưu ý khi sáp nhập doanh nghiệp

Chia tách, sáp nhập doanh nghiệp là những thủ tục không hề đơn giản, cần chú ý nhiều vấn đề như: chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp; phương án sáp nhập doanh nghiệp; thủ tục hải quan khi sáp nhập doanh nghiệp; kế toán khi sáp nhập doanh nghiệp….

Cụ thể, khi tiến hành sáp nhập doanh nghiệp cần lưu ý một số điều sau:

 • Khi tiến hành mua bán sáp nhập doanh nghiệp cần thực hiện hoàn tất các nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, các nghĩa vụ về thuế mà doanh nghiệp sáp nhập nợ thuế tại cơ quan nhà nước và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp;
 • Sáp nhập doanh nghiệp là hình thức tập trung kinh tế nên việc sáp nhập doanh nhập cần tránh các trường hợp cấm và hạn chế của doanh nghiệp, doanh nghiệp sáp nhập là hình thức tập trung kinh tế nên việc sáp nhập phải tuân thủ pháp luật cạnh tranh nhằm tránh trường hợp các doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh đối với các công ty khác. Việc sáp nhập hai hay nhiều công ty tránh công ty sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty bị hợp nhất/sáp nhập phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác. Cấm các trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty hợp nhất/nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
 • Khi soạn thảo hợp đồng sáp nhập các doanh nghiệp cần lưu ý về thông tin và nội dung như sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập, thủ tục và điều kiện sáp nhập, phương án sử dụng lao động, cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập, thời hạn thực hiện sáp nhập. Trong trường hợp soạn thảo hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến các chủ nợ và người lao động biết;
 • Khi sáp nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp bị sáp nhập phải hoàn thành nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước khi thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp nhận sáp nhập phải hoàn thành nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp.

7. Dịch vụ sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 24H

Quy trình đăng ký mua bán sáp nhập doanh nghiệp 24H:

 • Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.
 • Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với 24H không.
 • Khảo sát thực tế  (Đây là một bước vô cùng quan trọng để cá nhân hoặc tổ chức có thể thuận lợi )
 • Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 3 ngày nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.
 • Khách hàng cung cấp hồ sơ bao gồm thông tin cá nhân, tổ chức trong hợp đồng.
 • Nhận bản soạn thảo hồ sơ mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã thực hiện thủ tục mua bán sáp nhập hai doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về quy trình và thủ tục sáp nhập doanh nghiệp 24H. Do đây là một thủ tục khá phức tạp, quý khách hàng nên sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp để giải quyết công việc hiệu quả với chi phí hợp lý nhất.

8. Các câu hỏi thường gặp về sáp nhập doanh nghiệp.

Hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp gồm những giấy tờ gì?

Hợp đồng sáp nhập;
Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập

Thời hạn thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp là bao lâu?

5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Dịch vụ tư vấn sáp nhập doanh nghiệp của 24H có lợi ích gì?

uôn báo giá trọn gói và không phát sinh chi phí.
Không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ). 24H có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và tận nơi
Cung cấp hồ sơ rất đơn giản (hồ sơ khó như bản vẽ, bản thuyết minh quy trình sản xuất kinh doanh). ACC thay mặt quý khách soạn thảo
Luôn hướng dẫn set up đúng quy định với chi phí hợp lý, tiết kiệm cho cơ sở kinh doanh.

DỊCH VỤ TƯ VẤN 24H 
ĐC: 317 Đường 30-4, P. Phú Thọ, TP. TDM, Bình Dương (Đối diện Coopmart Bình Dương, Gần bến xe Bình Dương)
ĐT: 0274.3905.177 – 3814170 Hotline 0985.583.246 – 0925.100.222
Hotline 0925.100.222   www.dichvutuvan24h.vn

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *